Vedtægter

Vedtægter for Efterskoleforeningen Syd- og Sønderjyske region

Foreningens navn er ”Efterskoleforeningens Syd- og sønderjyske region”
Foreningen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som ”Efterskoleforeningens syd- og sønderjyske region” (CVR-nr. 33090811).

Formål
Regionen arbejder for at tilgodese medarbejderes og bestyrelsesmedlemmers interesser i overensstemmelse med Efterskoleforeningens formålsparagraf. (§ 2 i vedtægterne for Efterskoleforeningen)

Medlemmer af regionen
Alle medlemsskoler i Efterskoleforeningen er medlem af en region. Regionen omfatter skoler i Syd- og Sønderjylland.

Kontingent
Medlemsskolerne er kontingentpligtige. Der betales et beløb pr. årselev. Dette beløb fastsættes hvert år i forbindelse med regionens generalforsamling.

Regnskabsår
Regnskabsåret følger skoleåret startende 1. august til 31. juli
Årsregnskabet revideres af revisor, der vælges for to år ad gangen.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år efter Efterskolernes Årsmøde (første weekend i marts) og inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden og med en frist på mindst to uger. Forslag til dagsorden skal være regionsudvalget i hænde senest en uge før generalforsamlingen og udsendes forud for mødet. Stemmeret har alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra medlemsskolerne, medmindre disse er i kontingent restance. Hver medarbejder og bestyrelsesmedlem har én stemme og der kan ikke stemmes med fuldmagt. Personvalg foretages mundtligt med mindre tre deltagere eller dirigenten ønsker skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når regionsudvalget skønner dette nødvendigt, eller når mindst 30 medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer fra medlemsskolerne begærer det skriftligt og med motiveret dagsorden.

Dagsorden for generalforsamlingen
Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Beretninger fra regionsudvalget og andre udvalg
  • Godkendelse af det reviderede regnskab
  • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af medlemmer til regionsudvalget
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt

Referatet sendes til medlemsskolerne senest 14 dage efter generalforsamlingen underskrevet af dirigenten og formanden.

Regionsudvalget (bestyrelsen)
Regionen ledes af det valgte udvalg (Regionsudvalget), der består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen med 2 på valg i ulige år og 3 på valg i lige år.

Regionsudvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udformer selv sin forretningsorden.
Regionsudvalget kan vælge at konstituere sig selv med en lønnet kasserer, som ikke er medlem af udvalget.

Regionsudvalgets medlemmer skal helst repræsentere et bredt udsnit af medlemsskolerne, ligesom der bør være repræsentanter fra medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer på skolerne.

Regionsudvalget kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper der afspejler Efterskoleforeningens struktur. Der udarbejdes kommissorier for de respektive udvalg og arbejdsgrupper.

Medlemmer af udvalget og udvalg/arbejdsgrupper kan få deres udlæg refunderet samt opnå godtgørelse efter statens takster. Såfremt generalforsamlingen godkender det, kan medlemmer af regionsudvalget og repræsentanter, der udfører særlige hverv for regionen, få tildelt reduktioner.

Tegningsregler
Foreningen tegnes juridisk og økonomisk af formanden i forening med kassereren. Såfremt kassereren ikke er medlem af udvalget (jf. § 9 stk. 3) tegnes foreningen af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.

Vedtægtsændringer
En ændring af vedtægterne, inden for standardvedtægterne, kan ske ved en generalforsamlingsbeslutning, såfremt forslaget fremgår af dagsorden og er udsendt sammen med indkaldelsen.

Ophævelse
Ophævelse af regionen kan ske, hvis ¾ del af de fremmødte ved en generalforsamling stemmer herfor, og forslag om foreningens nedlæggelse er fremgået af dagsordnen. Eventuelle midler tilfalder medlemsskolerne i forhold til sidst afsluttede regnskabs kontingentindbetaling.

Ikrafttræden
Disse vedtægter er besluttet på den ordinære generalforsamling d. 22. september 2014.